cintorín

17. júla 2014

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § […]