1. júla 2011

Etické kódexy

Etický kódex v prostredí samosprávy  je norma, ktorá upravuje etické princípy, štandardy správania, ktoré občania očakávajú od voleného predstaviteľa či zamestnanca. Na základe požiadavky poslancov boli spracované nové znenia Etického kódexu […]