kontrolór

2. septembra 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 2.polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie […]
4. februára 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie […]
11. apríla 2014

Novou hlavnou kontrolórkou mesta bude Beata Kirková

Poslanci zvolili do funkcie hlavného kontrolóra svoju kolegyňu. V tajnom hlasovaní získala hneď v prvom kole hlasy všetkých prítomných poslancov, sama sa hlasovania vzdala. Na jej miesto zasadne náhradník. Do […]
4. marca 2014

UKONČENÉ: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica

Mestské zastupiteľstvo – A/ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na […]
29. januára 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

Predmetný návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle par. 18f ods.1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení. Návrh je predkladaný na obdobie I. polroka 2014 v […]
27. júna 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Predmetný návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle par. 18f ods.1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení. Návrh je predkladaný na obdobie II. polroka 2013 v […]