25. augusta 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov žiakov v školách

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 25. 08. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky […]
1. júna 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov v školských zariadeniach

Vážení občania, predkladáme vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica. Pripomienku k návrhu môžu fyzické a […]
28. októbra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrhu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 10. 2014, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické […]
28. októbra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o miestnom poplatku za odpady

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 10. 2014, začala plynúť […]
28. októbra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia O dani z nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností. Dňom vyvesenia […]
18. novembra 2013

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 18. novembra 2013, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky […]
23. augusta 2013

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 23. augusta 2013, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky […]