nehnuteľnosť

30. marca 2016

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok

Zámer mesta predať nehnuteľný majetok
12. septembra 2013

Za nevykonanie deratizácie hrozí pokuta až šesťtisíc eur

Mestské zastupiteľstvo v júli schválilo Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica. Vyplývajú z neho povinnosti pre vlastníkov nehnuteľností aj bytové […]
31. augusta 2011

Nehnuteľnosť

Potrebujete identifikovať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Kremnica (osobne vybavíte cez stránkové dni – jednoduché identifikácie na počkanie, zložitejšie do 30 dní – bez  poplatku) odkúpiť pozemok mesta (na základe […]
5. augusta 2011

Súpisné číslo nehnuteľnosti

Potrebujete prideliť súpisné číslo na nehnuteľnosť? Potrebné doklady: kolaudačné rozhodnutie, príp. povolenie na užívanie stavby (u starších objektov) geometrický plán stavby stavebné povolenie, list vlastníctva – pozemok, čestné vyhlásenie (ak […]