14. januára 2015

Harmonogram zberu triedeného odpadu pre rok 2015

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov: papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec. […]
9. januára 2015

Poplatok za odpady sa nezvýšil od roku 2008

Od januára je v platnosti nové všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška poplatku sa nemení. Výška poplatku za odpady sa nezmenila […]
28. októbra 2014

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o miestnom poplatku za odpady

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám na pripomienkovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 10. 2014, začala plynúť […]
24. októbra 2014

Ak nezačneme odpad separovať, budeme platiť vyššie poplatky

Kremničania sú v separácii odpadu hlboko pod celoslovenským priemerom, pritom platíme jeden z najnižších poplatkov za odpad v okolí. Tento stav je neudržateľný. Buď začneme separovať, alebo budeme platiť viac. Riaditeľ […]
5. marca 2014

Vytváranie čiernej skládky odmieta Kremnica aj Nevoľné

Čierna skládka medzi Kremnicou a Nevoľným nezmizla ani po tom, čo odtiaľ technické služby vyviezli 12 ton odpadu. Podľa primátorky Kremnice ju vytvárajú občania Nevoľného, podľa starostu obce tam odpad […]
13. januára 2014

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2014

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov: papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec. […]
17. apríla 2013

Prvý rok Petra Groscha na Oddelení technických služieb

Presne pred rokom sa vedúcim oddelenia technických služieb stal Peter Grosch. Aj napriek zložitej finančnej situácii nezúfa a hľadá riešenia. Na zastupiteľstve často poslanci apelujú na opravy oporných múrov. Čo […]
9. januára 2013

V meste pribudli kontajnery na šatstvo

Jednou z komodít, ktorá končí na skládke komunálnych odpadov a je tiež často súčasťou čiernych skládok je šatstvo. Predstavuje približne 4 % z celkového množstva skládkovaných odpadov. V posledných rokoch […]