pravidlá

13. marca 2012

Vypožičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok

Pravidlá pre vypožičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok upravuje VZN 5/2012 Vybavuje úsek sociálnych vecí, Petra Miková: petra.mikova@kremnica.sk, 678 27 94
14. februára 2012

Tržné poplatky – prenájom stánkov na trhovisku

Tržné poplatky boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva číslo 25/02/04 zo dňa 29.4.2002. Denná platba za jeden železný stánok – 3,32 € Denná platba z plochy pri predaji z vlastných stolov […]
22. novembra 2011

Jubileum

Okrúhle životné jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a viac ročných organizované štvrťročne v Klube dôchodcov a v Domove dôchodcov – poplatok 0,- € Individuálne životné jubileum (na požiadanie pripraviť […]
22. novembra 2011

Sobáš

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady: Slobodní   vlastné rodné listy – originál, alebo osvedčenú fotokópiu platné občianske preukazy – […]
29. septembra 2011

Postup pri povoľovaní vodných stavieb (studní)

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie […]
2. septembra 2011

Daňové povinnosti

Daňové povinnosti vybavuje Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít – Úsek správy daní a poplatkov, kancelária č. 3 prízemie, kontakt: Ing. Dáša Olesová, 045/6782 729, dasa.olesova@kremnica.sk Daň z nehnuteľností Tlačivá – […]
31. augusta 2011

Nehnuteľnosť

Potrebujete identifikovať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Kremnica (osobne vybavíte cez stránkové dni – jednoduché identifikácie na počkanie, zložitejšie do 30 dní – bez  poplatku) odkúpiť pozemok mesta (na základe […]
18. augusta 2011

Jednorazová finančná dávka

Tlačivá: –       žiadosť o jednorazovú finančnú dávku Tlačivo.doc –       kópie príjmov a výdavkov v domácnosti (inkaso, platby, nájomné atď.)