pravidlá

8. augusta 2011

Dopravné značenie

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení Tlačivo
8. augusta 2011

Stavba

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby / o využití územia / o chránenom území a ochrannom pásme / o stavebnom uzávere tlačivo Ohlásenie drobnej stavby    tlačivo  Žiadosť o stavebné povolenie tlačivo + príloha: […]
8. augusta 2011

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov: Tlačivo   Prílohy k žiadosti: 1.    Rozhodnutie o prípustnosti […]
8. augusta 2011

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný ako: •    technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok […]
8. augusta 2011

Stavebné úpravy

Ohlasované stavebné úpravy alebo udržiavacie práce je možné začať  vykonávať až po doručení písomného oznámenia mesta, že proti nim nemá námietky. Tlačivo  K ohláseniu sa pripojí: a)    doklad preukazujúci vlastnícke  […]
8. augusta 2011

Žiadosť o informácie

Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Potrebné podklady : písomná žiadosť doručená osobne, poštou, e-mailom Tlačivo Poplatok za vyhotovenie fotokópie, poštovné, podľa sadzobníka. […]
5. augusta 2011

Športové podujatie

Oznámenie podujatia sa riadi Zákonom o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 1/2014 Z. z.. Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo v […]
5. augusta 2011

Kultúrne podujatie – oznámenie

Verejnými kultúrnymi podujatiami sa rozumejú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne prestavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, […]