predloženie ponuky

27. júna 2016

Výzva na predloženie ponuky – čadičové kocky 4 – 6 cm

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]