pripomienkové konanie

1. marca 2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  …../2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  …../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona […]
11. februára 2016

Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“

Dňa 05. februára 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/001882 zo dňa 01. 02. 2016 o začatí zisťovacieho konania […]
13. apríla 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica

Vážení občania, predkladáme vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica. Pripomienku k návrhu môžu fyzické a […]
7. apríla 2015

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN mesta Kremnica

Správa o obstaraní Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN mesta Kremnica Mesto Kremnica má spracovaný Územný plán mesta Kremnica, ktorý bol schválený dňa 8.11.2012 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 218/1211. […]
7. apríla 2015

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny Veterník – Kremnica

• V zmysle §19 odsek b) zákona č.50/1976 (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamujeme, že mesto Kremnica dňom 20. 03. 2015 začala obstarávanie územného plánu zóny Veterník – […]
1. apríla 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014: Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014.pdf      
31. marca 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2015

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 31. marca 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby […]
28. januára 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie návrh VZN mesta Kremnica. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 28. 1. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické […]