rozhodnutie

9. marca 2016

Rozhodnutie OU-BB-OCDPK-2015 002874-04

   Rozhodnutie OU-BB-OCDPK-2015 002874-04    
4. decembra 2014

Rozhodnutie – Kremnica – kanalizácia a ČOV

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti […]
14. septembra 2011

Verejná vyhláška – rozhodnutie

Mesto Kremnica vydáva dodatočné povolenie prístavby záhradkárskej chaty. Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. […]