smernica

11. februára 2013

Interná smernica č. 1/2013 – Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica

Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica Poradové číslo smernice: 1/2013 Vypracoval: Mgr. Silver Jurtinus Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: 11. 02. 2013 Za správnosť smernice […]
25. mája 2012

04/2012: Inerná smernica pre poskytovanie stravných lístkov

Interná smernica č. 4 /2012 Pre poskytovanie stravných lístkov Poradové číslo smernice: 04/2012 Vypracoval: Buchalová Zdena Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: 24.05.2012 Za správnosť smernice zodpovedá: Ing. […]
19. marca 2012

02/2012: Smernica pre posúdenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacou jednotkou v zmysle nariadenia vlády č. 276/2006 Z.z.

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Názov internej smernice: Smernica na posúdenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacou jednotkou v zmysle nariadenia vlády č. 276/2006 Z.z. Poradové […]
19. marca 2012

01/2012: Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch zamestnávateľa a na zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Poradové číslo smernice: 01/2012 Vypracoval: Stanislav Kanis Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: Za správnosť smernice zodpovedá: Stanislav Kanis – technik BOZP Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Platnosť internej […]
18. marca 2012

03/2011: Výška úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity v rámci opatrovateľskej služby od 01.11. 2011 podľa Interného predpisu č. 3/2011

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Názov internej smernice: Smernica o určení výšky úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity v rámci opatrovateľskej služby Poradové […]
17. marca 2012

Pravidlá pre vypožičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Názov internej smernice: Pravidlá pre vypožičanie zdravotných a kompenzačných pomôcok mesta Kremnica Poradové číslo smernice: Vypracoval: Marcela Benčová Schválil: Uznesenie MsZ v Kremnici č. […]
26. februára 2012

01/2007: Registratúrny poriadok na správu registratúry Mestského úradu v Kremnici

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Názov internej smernice: Registratúrny poriadok na správu registratúry Mestského úradu v Kremnici Poradové číslo smernice: 01/2007 Vypracoval: Ľuba Ďurčová Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum […]