správne konanie

16. októbra 2014

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: Kremnica – kanalizácia a ČOV

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych […]
26. augusta 2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ 2014/01291 Dátum zverejnenia informácie: 26.08.2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Smreka omorikového (Picea omorika) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. […]
30. mája 2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany […]
3. marca 2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť […]
10. februára 2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ 2014/00487 Dátum zverejnenia informácie: 10. 02 .2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 8ks Topoľ osikový (Populus tremula) a náletové dreviny s rozlohou 200m2 […]
31. januára 2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1ks Smrekovec opadavý (Larix decidua) a 1ks Smrek pichľavý (Picea pungens) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny […]
27. novembra 2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ 2013/01659 Dátum zverejnenia informácie: 27.11.2013 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4ks Smrek obyčajný v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny […]