15. februára 2013

Drobné stavby na mestských pozemkoch je potrebné zlegalizovať alebo odstrániť

V okolí viacerých bytových domov v meste Kremnica sú pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Tieto pozemky dlhodobo, niekedy už mnoho rokov občania využívajú, najmä ako záhradky a na uskladnenie […]
20. novembra 2012

Verejná vyhláška stavebné povolenie

Helena Privalincová, Veternícka ulica 111/7, Kremnica, podala dňa 17.09.2012 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Záhradná chatka Helka – prístavba, prestavba“ na pozemkoch parc. č. C-KN 2623 a 2622 […]
7. novembra 2012

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Mgr. Viera Dobiasová, Bystrická ulica 442/15, Kremnica, podala dňa 12.07.2012 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Garáž“ na pozemku parc. č. C-KN 615/1 v katastrálnom území Kremnica, v spojenom […]
8. augusta 2011

Stavba

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby / o využití územia / o chránenom území a ochrannom pásme / o stavebnom uzávere tlačivo Ohlásenie drobnej stavby    tlačivo  Žiadosť o stavebné povolenie tlačivo + príloha: […]
8. augusta 2011

Stavebné úpravy

Ohlasované stavebné úpravy alebo udržiavacie práce je možné začať  vykonávať až po doručení písomného oznámenia mesta, že proti nim nemá námietky. Tlačivo  K ohláseniu sa pripojí: a)    doklad preukazujúci vlastnícke  […]