tlačivo

10. januára 2012

Poplatok za komunálne odpady – fyzické osoby

Poplatok za odpady rok 2021 Sadzba poplatku    Pre rok 2020 je schválená sadzba poplatku  0,0822 eura za osobu a kalendárny deň,  0,020 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných […]
10. januára 2012

Poplatok za komunálne odpady – právnické osoby

Právnické osoby – oznamovacia povinnosť Podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov: Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho […]
29. septembra 2011

Postup pri povoľovaní vodných stavieb (studní)

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie […]
2. septembra 2011

Daňové povinnosti

Daňové povinnosti vybavuje Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít – Úsek správy daní a poplatkov, kancelária č. 3 prízemie, kontakt: Ing. Dáša Olesová, 045/6782 729, dasa.olesova@kremnica.sk Daň z nehnuteľností Tlačivá – […]
31. augusta 2011

Nehnuteľnosť

Potrebujete identifikovať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Kremnica (osobne vybavíte cez stránkové dni – jednoduché identifikácie na počkanie, zložitejšie do 30 dní – bez  poplatku) odkúpiť pozemok mesta (na základe […]
18. augusta 2011

Jednorazová finančná dávka

Tlačivá: –       žiadosť o jednorazovú finančnú dávku Tlačivo.doc –       kópie príjmov a výdavkov v domácnosti (inkaso, platby, nájomné atď.)
18. augusta 2011

Ambulantný predaj

Na predaj mimo trhoviska a pri športových a kultúrnych podujatiach je potrebné povolenie Mestského úradu v Kremnici na základe Žiadosti o povolenie na ambulantný predaj.  Tlačivo  Právny predpis: VZN Mesta Kremnica číslo 3/2012 Ambulantný […]
17. augusta 2011

Výherné prístroje

Mesto Kremnica v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o hazardných hrách”) rozhoduje […]