tlačivo

17. augusta 2011

Užívanie verejného priestranstva

Súhlas so záberom verejného priestranstva vydá Mestský úrad na základe Žiadosti o záber verejného priestranstva.  Tlačivo  Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj  začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva […]
17. augusta 2011

Samostatne hospodáriaci roľník

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá: vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom […]
17. augusta 2011

Čas predaja v obchode, čas prevádzky služieb

Každý podnikateľský subjekt je povinný pred začatím prevádzkovania obchodu alebo prevádzky služieb na území mesta Kremnica požiadať Mestský úrad o určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb formou písomnej žiadosti. […]
9. augusta 2011

Pozemné komunikácie

Zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu, pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu. Tlačivo 
9. augusta 2011

Reklamné zariadenie

Zákon č. 293/2014 Z.z. s účinnosťou od 2. 1. 2015 novelizoval stavebný zákon. Možno konštatovať, že zo stavebného zákona touto novelou bola vypustená všetka úprava týkajúca sa informačných, reklamných a […]
8. augusta 2011

Záber verejného priestranstva

Tlačivo
8. augusta 2011

Dopravné značenie

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení Tlačivo
8. augusta 2011

Stavba

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby / o využití územia / o chránenom území a ochrannom pásme / o stavebnom uzávere tlačivo Ohlásenie drobnej stavby    tlačivo  Žiadosť o stavebné povolenie tlačivo + príloha: […]