územný plán

23. marca 2016

VZN Č. 4/2016 zmeny a doplnky uzemného plánu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 4/2016, KTORÝM SA PODĽA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 A Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KREMNICA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KREMNICA Č. 8/2012, KTORÝM BOLI […]
1. marca 2016

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kremnica

     Mesto Kremnica, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 30, aktualizuje Územný plán mesta Kremnica a podľa […]
10. augusta 2015

Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta Kremnica

Mesto Kremnica má spracovaný Územný plán mesta Kremnica, ktorý bol schválený dňa 8. 11. 2012 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 218/1211. Záväzná časť územného plánu mesta bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením […]
10. augusta 2015

Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Mesto Kremnica, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30, aktualizuje Územný plán mesta Kremnica […]
7. apríla 2015

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny Veterník – Kremnica

• V zmysle §19 odsek b) zákona č.50/1976 (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamujeme, že mesto Kremnica dňom 20. 03. 2015 začala obstarávanie územného plánu zóny Veterník – […]
18. marca 2015

Výzva na predloženie návrhov zmien územného plánu mesta

Výzva na predloženie návrhov, podnetov a pripomienok do návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Kremnica Mesto Kremnica začalo proces prípravy návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného […]