Verejná vyhláška

27. mája 2015

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Spoločenstvo vlastníkov bytov POD VETERNÍKOM, Dolná ulica 55/33, Kremnica, IČO 31923283, v zastúpení spoločnosťou PROEKO MK, spol. s r.o., Jesenského 2714/69, Žiar nad Hronom, podalo dňa 08.04.2015 žiadosť o vydanie […]
20. mája 2015

Verejná vyhláška – rozhodnutie

Mesto Kremnica ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov […]
30. apríla 2015

Verejná vyhláška – rozhodnutie

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v zastúpení spoločnosťou Elektroenergetické montáže, a. s., Pri Rajčianke 6, Žilina, podala dňa 25. 08. 2011 návrh na kolaudáciu a […]
16. apríla 2015

Verejná vyhláška – zateplenie bytového domu Dolná 55/33

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania. Dňa 08. 04. 2015 podalo Spoločenstvo vlastníkov bytov „POD VETERNÍKOM“, Dolná ulica 55/33, Kremnica, IČO 31923283, v zastúpení spoločnosťou […]
2. marca 2015

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Bytové spoločenstvo DOLNÁ, Dolná ulica 56/35, Kremnica, IČO 35983965, v zastúpení Miroslavom Trginom, predsedom spoločenstva, podalo dňa 02. 02. 2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zateplenie a prestavba […]
25. februára 2015

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Dňa 19.11.2014 podala Daniela Repčoková, Ulica Jula Horvátha 954/92, Kremnica, v zastúpení Magdalénou Debnárik Luptákovou, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zmena funkcie využitia interiérových […]
5. februára 2015

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Dňa 02. 02. 2015 podalo Bytové spoločenstvo „DOLNÁ“, Dolná ulica 56/35, Kremnica, IČO 35983965, v zastúpení Miroslavom Trginom, predsedom spoločenstva, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zateplenie a prestavba […]
26. januára 2015

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná vyhláška – stavebné povolenie. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, podala dňa 31. 10. 2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Kremnica – […]