všeobecne záväzné nariadenie

25. februára 2016

VZN 13/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 13/2012 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení […]
17. februára 2016

VZN 8/2014

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o […]
12. februára 2016

VZN 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 1/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica Mesto Kremnica podľa § 16 zákona č. 181/2014 […]
21. januára 2016

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 21.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na […]
13. januára 2016

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 13.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta […]
30. novembra 2015

VZN 8/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 8/2015 o miestnych daniach Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších […]
30. novembra 2015

VZN 9/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 9/2015, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica Mesto Kremnica podľa s ustanovenia § […]
11. novembra 2015

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o miestnych daniach

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 11. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhom nariadení v písomnej forme, elektronicky […]