výberové konanie

8. decembra 2015

Voľné pracovné miesto – referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia výstavby a životného prostredia Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone […]
17. apríla 2015

Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy

Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve […]
15. decembra 2014

Voľné pracovné miesto – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone […]
15. decembra 2014

Voľné pracovné miesto – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone […]
17. októbra 2014

UKONČENÉ: Výberové konanie – riaditeľ materskej školy

Mesto Kremnica v zastúpení: RNDr. Zuzanou Balážovou, primátorkou mesta vyhlasuje v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej […]
21. mája 2014

UKONČENÉ: Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia

Mesto Kremnica podľa ustanovenia § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a […]
14. apríla 2014

UKONČENÉ: Výberové konanie – riaditeľ základnej umeleckej školy

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici […]
4. marca 2014

UKONČENÉ: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica

Mestské zastupiteľstvo – A/ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Kremnica v súlade s §18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na […]