29. apríla 2014

Buriny odstraňujte pravidelne, dôsledne a včas

Okresný úrad Žiar nad Hronom pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pozemky […]