Územný plán mesta

UPN_Z_Veternik_Kremnica_sprievodná-správa
Regulativy_územného_rozvoja_UPN_Z_Veterník_Kremnica
1_Širšie vzťahy_1-5000
2_Komplexný_urbanistický návrh_1-1000
3_Dopravný_výkres_1_1000
4_Vodné_hospodárstvo_1-1000
5_Energetika_1-1000
6_Priestorová_regulácia_1-1000
7_Doložka CO_A3_1-2000
Priečne_rezy
Schéma_Organizačné_členenie_územia
Schéma_riešeného_ územia_1-2000
Schéma_Verejnoprospešné_stavby
Schéma_Závažná_časč_riešenia

Zmeny_a doplnky_č._3_územného_plánu_mesta
2_Návrh_priestorového_usporiadania_ZaD3
4_Komplexný_urbanistický_návrh_ZaD3 lokalita_a
4_Komplexný_urbanistický_návrh_ZaD3_lokalita_b_c_d
4_Komplexný_urbanistický_navrh_ZaD3_lokalita_e_f_g
4_Komplexný_urbanistický_navrh_ZaD3_lokalita_h
4_Komplexný_urbanistický_návrh_ZaD3_Skalka
5_Navrh_dopravného_vybavenia_ZaD3_lokalita_a
5_Návrh_dopravného_vybavenia ZaD3_lokalita_b_ c_d
5_Návrh_dopravného_vybavenia_ZaD3_lokalita_e_ f_g
6_Návrh_vodného_hospodárstva_ZaD3_lokalita_e_f_g
7_Návrh_energetika_a_spoje_ZaD3_lokalita_b_c_d
7_Návrh_energetika_a_spoje_ZaD3_lokalita_e_f_g
8_Návrh_verejnoprospešných_stavieb_ZaD3_lokalita_b_c_d
8_Návrh_verejnoprospešných_stavieb_ZaD3_lokalita_e_f_g
9_Návrh_perspektívneho_použitia_PF_na_nepoľnohospodárske_účely_ZaD3_lokalita_a
9_Návrh_perspektívneho_použitia_PF_na_nepoľnohospodárske_účely_ZaD3_lokalita_b_c_d
9_Návrh_perspektívneho_použitia_PF_na_nepoľnohospodárske_účely_ZaD3_lokalita_e_f_g
9_Návrh_perspektívneho_použitia_PF_na_nepoľnohospodárske_účely_ZaD3_lokalita_h

[pdf]Zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta
2. Návrh priestorového usporiadania ZaD2
4. Komplexný urbanistický návrh ZaD2 (lokality g, h)   
4. Komplexný urbanistický návrh ZaD2 (lokality b, c, d, e, f)
4. Komplexný urbanistický návrh ZaD2 (lokalita a)
5. Návrh verejného dopravného vybavenia ZaD2
6. Vodné hospodárstvo ZaD2
7. Energetika a spoje
9. Návrh perspektívneho použitia PF na nepoľnohospodárske účely ZaD2 (lokalita h)
9. Návrh perspektívneho použitia PF na nepoľnohospodárske účely ZaD2 (lokality b, c, d, e)

[pdf]Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu mesta Kremnica
4. Komplexný-urbanistický-návrh_ZaD1

Textová časť:

[pdf] Územný plán mesta KREMNICA.pdf

Grafická časť:

[pdf] 1. Širšie územné vzťahy a väzby.pdf
[pdf] 2. Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.pdf
[pdf] 3. Návrh ochrany prírody, tvorby krajiny a územného systému ekologickej stability.pdf
[pdf] 4. Komplexný urbanistický návrh.pdf
[pdf] 4.a Komplexný urbanistický návrh Skalka.pdf
[pdf] 5. Návrh verejného dopravného vybavenia.pdf
[pdf] 5.a Návrh verejného dopravného vybavenia Skalka.pdf
[pdf] 6. Vodné hospodárstvo.pdf
[pdf] 6.a Vodné hospodárstvo Skalka.pdf
[pdf] 7. Energetika a spoje.pdf
[pdf] 7.a Energetika a spoje Skalka.pdf
[pdf] 8. Návrh verejnoprospešných stavieb.pdf
[pdf] 8.a Návrh verejnoprospešných stavieb Skalka.pdf
[pdf] 9. Návrh perspektívneho použitia pôdneho fondu na nehospodárske účely.pdf
[pdf] 9.a Návrh perspektívneho použitia pôdneho fondu na nehospodárske účely Skalka.pdf