Všeobecne záväzné nariadenia mesta

4/1996
O schválení dodatku č.1 územného útvaru Kremnica – Jazerný dvor

6/1996
O vylúčení objektu č.265/60 z odpredaja bytov

7/1996, 9/2002
O mestských fondoch

5/2000, 5/2001, 6/2004,
O mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica

11/2001,2/2005, 7/2008, 7/2013
O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica

12/2002
O školských obvodoch základných škôl na území mesta Kremnica

15/2002, 3/2006, 1/2007, 13/2011, protest prokurátora
O udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica

18/2002
O záväzných častiach ÚPD VÚC Kremnické vrchy – Zmena ÚPN Z KSCR Skalka

7/2003
VZN o záväzných častiach Doplnku k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni

8/2003, 9/2008
O podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

5/2004
Trhový poriadok mesta Kremnica

12/2004, 11/2011
O niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnica

1/2006
O určení zásad rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Kremnica

2/2006
K schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica a Zmeny a doplnky X II. etapa, lokalita č. 147, Centrum rekreácie a c estovného ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka

2/2010, 7/2012
O nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Kremnica

3/20115/2016, 3/2017
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

4/2011
O podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevku v náhlej núdzi a príspevku pri narodení dvoch a viac detí súčasne obyvateľom mesta Kremnica

5/2011
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

7/2011
O organizácii miestneho referenda

9/2011
O mestskej polícii

16/2011
O používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka

3/2012
O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

4/2012, 9/2012
O podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

5/2012
O podmienkach a výške úhrady za požičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok.

6/2012
O prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica

8/2012 ,4/2016, 3/2018
Zmeny a doplnky územného plánu mesta Kremnica
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Kremnica.

13/2012
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

8/2013
O parkovaní na území mesta Kremnica

9/2013
O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

4/2014
Prevádzkový poriadok pohrebiska „Mestský cintorín na Dolnej ulici v Kremnici

9/2014
O nájme bytov v bytových domoch, ktoré sú obstarané podľa zákona č. 443/2010 Z .z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

2/2015
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kremnica

4/2015
O zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na časti územia mesta Kremnica.

1/2017
O určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

8/20159/2016
O miestnych daniach

9/2015
O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

1/2016
O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica

6/2016
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

10/2016
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3/2017
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení VZN 5/2016

5/2017
Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN zóny Veterník – Kremnica

2/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

3/2019
o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

4/2019
o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica              

 5/2019
územný plán – zmeny a doplnky

6/2019
daň z nehnuteľnosti

7/2019
o parkovaní

1/2020, 3/2020

o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

2/2020

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a mimoriadneho prerušenia prevádzky školských zariadení