Zásady o určovaní nájomného

Z Á S A D Y

o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom

je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica

po zmene 17. 10. 2019

(úplné znenie)

 

  Úvodné ustanovenia 
§1

 

            „(1) Tieto Zásady o určovaní nájomného za prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica (ďalej len Zásady) upravujú pôsobnosť mesta Kremnica vo veciach cenovej regulácie nájomného za pozemky, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica (ďalej len pozemky).

 

  Sadzby nájomného za prenájom pozemkov
§2

 

(1) Nájomné sa stanovuje podľa účelu využitia a polohy pozemku v € za štvorcový

meter prenajatej plochy na rok nasledovne:

 

 1. A) pozemky prenajaté na nepodnikateľské účely
 1. účel zriadenia záhradky min.    0,02 €/m²/rok

                                                                                                                                                                                                           

 1. účel dvora k stavbe                 min.    0,15 €/m²/rok

                                                                                                                 

 1. chov drobných domácich zvierat min.    0,15 €/m²/rok

                                                                                                                

 1. chov psov min.    0,25 €/m²/rok

                                                                                                                

 1. zastavaná plocha pod trvalou stavbou stávajúci stav,

          resp. umiestnenie dočasnej stavby, účel uloženia dreva          min.    2,00 €/m²/rok

                                                                                                                 

 

 1. B) pozemky prenajaté na podnikateľské účely
 1. v intraviláne:
 1. a) v centre mesta                  15,00 €/m²/rok

                                                                                                    

(Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Zámocké námestie, Kollárova ulica, Kutnohorská ulica, Ulica Jula Horvátha súp. č. 865 – 905, Dolná ulica od Námestia SNP po súp. č. 96, Zechenterova ulica od budovy MsKS po súp. č. 349)

          

 1. b) v ostatných častiach mesta                                                  5,00 € /m²/rok

                                                                                                              

 1. v extraviláne:                                                                                
  a) poľnohospodárska pôda                                                1 % – 2,5 %
  b) iné                                                                           3,00 €/m²/rok

                                                                                                               

 1. na umiestnenie reklamného zariadenia                              min. 600,00 eur/m2/rok

 

                                                                   

(2) Mestské zastupiteľstvo môže stanoviť na základe odporučenia ekonomickej komisie, resp. na základe kompetencií vychádzajúcich z VZN o hospodárení s majetkom mesta výšku nájomného individuálne, hlavne u nasledovných subjektov:

 1. a) subjekty poskytujúce sociálne služby
 2. b) školské a predškolské zariadenia
 3. c) zdravotnícke a lekárenské zariadenia
 4. d) zariadenia pre výchovnú a osvetovú činnosť
 5. e) orgány štítnej správy a verejnej správy

 

(3) Prenajímateľ má právo upravovať výšku nájomného na základe hodnoty

koeficientu inflácie, stanoveného štatistickým úradom.

 

  Spoločné a záverečné ustanovenia
§3

 

 

(1)  Zásady boli schválené uznesením MsZ č. 237/1111 zo dňa 03. 11. 2011.

(2) Dňom účinnosti týchto Zásad strácajú platnosť Zásady o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica schválené

dňa 21. 02. 2008.

(3) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

(4) Zásady nadobudli účinnosť od 01. 01. 2012 okrem sadzby nájomného podľa § 2

ods. (1) bod A) 1, ktorá na už uzavreté nájomné zmluvy ku dňu schválenia Zásad nadobudne účinnosť od 01. 01. 2013.

(5) Zmena týchto Zásad bola schválená uznesením MsZ š. 156/1910 zo dňa 17. 10. 2019

 

 

         Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                     primátor mesta

 

 

Zásady určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Tieto zásady určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica /ďalej len Zásady/ upravujú pôsobnosť mesta Kremnica vo veciach cenovej regulácie nájomného za nebytové priestory, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica /ďalej len nebytové priestory/.
  2. Pod nebytovými priestormi rozumieme miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovými priestormi nie je príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu /§1 zák.č.116/90Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov/.

Článok II.
Sadzby nájomného za nebytové priestory

 1. Nájomné sa stanovuje ako základná sadzba v EUR za štvorcový meter prenajatej plochy na rok, bez nákladov na prevádzku nebytového priestoru a je stanovená podľa podnikateľskej činnosti alebo podľa využitia priestorov nasledovne:

a/ základná sadzba 80,661 EUR / m2 / rok
– peňažné ústavy
– stávkové kancelárie
– herne

b/ základná sadzba 64,396 EUR / m2 / rok
– prevádzky zabezpečujúce dodávku pitnej vody, elektrickej energie, spojov, televízneho obrazu, zvukového signálu a s nimi súvisiace prevádzky servisov

c/ základná sadzba 35,849 EUR / m2 / rok
– reštaurácie
– hotely
– bary
– bufety – pohostinstvá bez vývarovne
– kancelárske priestory

d/ základná sadzba 23,899 EUR / m2 / rok
– bufety – pohostinstvá s vývarovňou

e/ základná sadzba 14,273 EUR / m2/ rok
– prevádzky poskytujúce služby

f/ základná sadzba 25,061 EUR / m2/ rok
– predajne

g/ základná sadzba 13,277 EUR / m2/ rok
– garáže

 1. Podľa prospešnosti podnikateľských zámerov pre mesto, môže Mestské zastupiteľstvo v Kremnici, na základe odporučenia komisie ekonomickej a majetku mesta výšku nájomného stanoviť individuálne.
  3. Prenajímateľ má právo upravovať výšku nájomného na základe hodnoty koeficientu inflácie, stanoveného štatistickým úradom.

Článok III.
Regulované ceny nájomného za nebytové priestory

Rozsah regulácie maximálnych cien nájomného za nebytové priestory a podmienky regulácie sú ustanovené opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky z 09. 12. 2003 č. 01/R/2003 a z 22. 12. 2003 č. 02/R/2003 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 1. Maximálna cena nájomného za nebytové priestory je ustanovená vo výške 8,30 EUR za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru ročne, ak tieto opatrenia neustanovujú inak.
 2. Maximálna cena podľa odseku 1 sa zvyšuje o 20 %, ak s nájmom nebytových priestorov je spojené aj užívanie spoločných priestorov budovy.
 3. Ak predmetom nájmu je len časť budovy a podlahovú plochu časti priestorov budovy využívajú spoločne viaceré subjekty, táto plocha sa nezapočítava do podlahovej plochy prenajímaného nebytového priestoru a uplatní sa maximálna cena podľa odseku 2, ak tieto opatrenia neustanovujú inak.
 4. Maximálne ceny podľa odsekov 1 a 2, s výnimkou nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach, platia pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prenajímajú nebytové priestory
  a) na účely prevádzkovania zariadení sociálnych služieb, školských a predškolských zariadení, kultúrnych a osvetových zariadení, ak na krytie prevádzkových nákladov takýchto zariadení sú aspoň čiastočne poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov, alebo rozpočtov obcí, alebo rozpočtov vyšších územných celkov, alebo rozpočtu Sociálnej poisťovne;
  b) orgánom štátnej správy vrátane ich špecializovaných zložiek, Armáde Slovenskej republiky, Policajnému zboru Slovenskej republiky, orgánom súdnej moci Slovenskej republiky a orgánom prokuratúry Slovenskej republiky;
  c) obciam a vyšším územným celkom, a to len ak nebytové priestory využívajú na prenesený výkon štátnej správy.
 5. Náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových priestorov a náklady za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytových priestorov nie sú súčasťou maximálnych cien podľa odsekov 1 a 2.
 6. Maximálna cena nájomného za nebytové priestory prenajímané pre zdravotnícke zariadenia alebo pre právnické osoby alebo fyzické osoby na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti (lekári) je ustanovená vo výške 50,00 EUR za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru ročne.
 7. Ak je s nájmom nebytového priestoru podľa odseku 6 spojené užívanie spoločných priestorov, maximálna cena podľa odseku 6 sa môže zvýšiť najviac o 20 %.
 8. Maximálne ceny podľa odsekov 6 a 7 platia pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prenajímajú nebytové priestory pre zdravotnícke zariadenia alebo pre právnické osoby alebo fyzické osoby na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, ak sú uhrádzané aspoň čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov alebo zdravotnými poisťovňami. Týmto nie sú dotknuté maximálne ceny ustanovené podľa § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z.z.
 9. Maximálne ceny podľa odsekov 6 a 7 sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
 10. Základná sadzba za prenájom nebytových priestorov prenajímaných pre zdravotnícke zariadenia alebo pre právnické osoby alebo fyzické osoby na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, v objektoch vo vlastníctve mesta Kremnica je vo výške 19,916 EUR za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru ročne.
 11. Základná sadzba za prenájom nebytových priestorov prenajímaných pre verejné lekárne, v objektoch vo vlastníctve mesta Kremnica je vo výške 50,00 EUR za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru ročne. Základná sadzba sa bude každoročne upravovať vždy k 1. januáru kalendárneho roka o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny, rok, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejneným Eurostatom pre oblasť Európskej únie (EICP).

Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Tieto Zásady boli schválené uznesením MsZ č.238/1111 zo dňa 03.11.2011
2/ Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.
3/ Dňom účinnosti týchto Zásad strácajú platnosť Zásady schválené uznesením MsZ č. 12/0702 zo dňa 15.februára 2007.
4/ Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2012.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta