Zásady odmeňovania poslancov

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici vydáva podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o obecnom zriadení“) tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „Zásady odmeňovania“)

1. Účelom týchto Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „Zásady odmeňovania“) je určiť záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „poslanec“ a „mestské zastupiteľstvo“) za niektoré činnosti pri výkone poslaneckej funkcie.

2. Poslancom sa poskytujú tieto odmeny:
a) za každú účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva 50,- €
b) za každú účasť na zasadnutí komisie mestských lesov 50,- €
c) za každú účasť na zasadnutí ostatných komisií zriadených mestským zastupiteľstvom 13,- €
d) príplatok pre predsedu komisie 4,- €.
V prípade, ak zasadnutie komisie vedie iný člen komisie, tak príplatok pre predsedu komisie patrí tomuto členovi

3. Poslanec, ktorého fyzická prítomnosť na zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo komisie je nižšia ako polovica rokovacieho času mestského zastupiteľstva alebo komisie, má nárok len na polovicu odmeny, ktorá patrí za aktuálne zasadnutie. Poslanec, ktorý príde na zasadnutie mestského zastupiteľstva alebo komisie po jeho oficiálnom ukončení, stráca nárok na odmenu.

4. Členom komisie – neposlancom a sekretárkam komisií sa poskytujú tieto odmeny:
– za každú účasť na zasadnutí komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
člen komisie – neposlanec 13,- €
sekretárka komisie 10,- €.
Tieto odmeny podliehajú rovnakému kráteniu ako odmeny poslancov podľa bodu 3.

5. Odmeny podľa týchto zásad sa vyplácajú jeden krát za kalendárny štvrťrok, a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. Odmeny sa poukazujú na účet.

6. Podklady pre poskytovanie odmien poslancom za účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva spracováva organizačné oddelenie. Vychádza pri tom z prezenčnej listiny zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Mandátová komisia ihneď po ukončení aktuálneho zasadnutia, na prezenčnej listine vyhodnotí účasť poslancov na zasadnutí v hodinách.

7. Podklady pre poskytovanie odmien za účasť na zasadnutiach komisií spracovávajú sekretárky komisií a podpisujú ich predsedovia komisií. Vychádza sa pri tom z prezenčnej listiny zo zasadnutia komisie.

8. Poslanec sa môže vzdať nároku na odmeny podľa bodu 2. Zásad odmeňovania. Nároku na tieto odmeny sa musí vzdať písomným vyhlásením, ktoré bude datované a poslancom podpísané. Toto vyhlásenie musí byť doručené mestskému úradu. Nároku na odmenu sa môže vzdať najskôr odo dňa doručenia písomného vyhlásenia mestskému úradu. V prípade platného vzdania sa nároku na odmeny, nebude poslancovi odmena vykazovaná.

9. Tieto Zásady odmeňovania boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 21/1502 zo dňa 12. 02. 2015. Tieto Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňa 01. marca 2015.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta